หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 มกราคม

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ห้อง 305 ชั้น 3 ห้อง ห้อง 305 30 ม.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ห้อง 305 ชั้น 3 ห้อง ห้อง 305 30 ม.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.45
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ห้อง 317 ชั้น 3 ห้อง ห้อง 317 30 ม.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ห้อง 317 ชั้น 3 ห้อง ห้อง 317 30 ม.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.45
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ห้อง 106 ชั้น 1 ห้อง ห้อง 106 30 ม.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ห้อง 106 ชั้น 1 ห้อง ห้อง 106 30 ม.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.45
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ห้อง 221 ชั้น 2 ห้อง ห้อง 221 30 ม.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ห้อง 221 ชั้น 2 ห้อง ห้อง 221 30 ม.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.45
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ห้อง 208 ชั้น 2 ห้อง ห้อง 208 30 ม.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ห้อง 208 ชั้น 2 ห้อง ห้อง 208 30 ม.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.45
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ห้อง 402 ชั้น 4 ห้อง ห้อง 402 30 ม.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ห้อง 402 ชั้น 4 ห้อง ห้อง 402 30 ม.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.45
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ห้อง 405 ชั้น 4 ห้อง ห้อง 405 30 ม.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ห้อง 405 ชั้น 4 ห้อง ห้อง 405 30 ม.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.45
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ห้อง 407 ชั้น 4 ห้อง ห้อง 407 30 ม.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ห้อง 407 ชั้น 4 ห้อง ห้อง 407 30 ม.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.45
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ห้อง 320 ชั้น 3 ห้อง ห้อง 320 30 ม.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ห้อง 320 ชั้น 3 ห้อง ห้อง 320 30 ม.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.45
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ห้อง 206 ชั้น 2 ห้อง ห้อง 206 30 ม.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ห้อง 206 ชั้น 2 ห้อง ห้อง 206 30 ม.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.45
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ห้องดอกแก้ว 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องดอกแก้ว 3 29 ม.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์เครื่องคู่ผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมดอกแก้ว 29 ม.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 29 ม.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ห้องประชุม สพป.เขต ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม สพป.เขต 29 ม.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 2 ห้อง ห้องอเนกประสงค์ชั้น 2 30 ม.ค. 2560 13.30 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 12.30
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 2 ห้อง ห้องอเนกประสงค์ชั้น 2 31 ม.ค. 2560 09.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 08.00 น.
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Circel ชั้น 1 ห้อง The Circel 29 ม.ค. 2560 12.00 เริ่มแข่งขันหลังพิธีเปิดเสร็จสิ้น
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Circel ชั้น 1 ห้อง The Circel 30 ม.ค. 2560 09.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 08.00 น.
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 301 29 ม.ค. 2560 09.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 08.00 น.
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 301 29 ม.ค. 2560 13.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 12.00
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 301 29 ม.ค. 2560 09.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 08.00 น.
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 301 29 ม.ค. 2560 13.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 12.00
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 304 29 ม.ค. 2560 09.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 08.00 น.
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 304 29 ม.ค. 2560 13.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 12.00
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 304 29 ม.ค. 2560 09.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 08.00 น.
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 304 29 ม.ค. 2560 13.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 12.00
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 302 29 ม.ค. 2560 09.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 08.00 น.
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 302 29 ม.ค. 2560 13.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 12.00
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 302 29 ม.ค. 2560 09.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 08.00 น.
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 302 29 ม.ค. 2560 13.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 12.00
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 303 29 ม.ค. 2560 09.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 08.00 น.
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 303 29 ม.ค. 2560 13.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 12.00
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 303 29 ม.ค. 2560 09.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 08.00 น.
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 303 29 ม.ค. 2560 13.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 12.00
45 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 306 29 ม.ค. 2560 13.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 12.00
46 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา หอประชุมคีตศิลป์ ชั้น 3 ห้อง หอประชุมคีตศิลป์ 30 ม.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45
47 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา หอประชุมคีตศิลป์ ชั้น 3 ห้อง หอประชุมคีตศิลป์ 30 ม.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.45ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]