สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 มกราคม

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายธัญธร  เวทย์วีระพงศ์
2. นางสาวศรัณยา  สีตาแสง
 
1. นางจีระนันท์  พรประเสริฐ
2. นางสาวณัฏสิณี  สัมฤทธิ์ผล
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนาธิป  บุญจวง
2. เด็กหญิงพินทุณิชา  เปรมกมล
3. เด็กหญิงมุนิสสรา  อุณาศรี
 
1. นางยุพิน  ศรีมันตะ
2. นายคณิต  ไวท์ยางกูร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันติพัฒน์  ด่านขุนทศ
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ชาครพงศ์
3. เด็กหญิงระพีพัฒน์  อุไรโรจน์
4. เด็กชายวิชชากร  อนวัชศิริวงค์
5. เด็กชายอังคาร  สิมมาโคตร
 
1. นางลดาวัลย์  อุปราเรืองโรจน์
2. นางพรจิตต์  ไกรขุนทศ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพชร  สากุล
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  สุวอ
 
1. นางวิภา  เมืองสอน
2. นางนันทยา  พรหมกูล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.666 ทอง 6 1. นายณัฐพงษ์  น้อยหา
2. นางสาวอาทิตยา  เพ็งทะเล
 
1. นางเพชรรัตน์  แพงปัสสา
2. นางสุชาดา  ทองสมบูรณ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฎฐ์ธิดาธร  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมศรีโย
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  นาคแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐริณีย์  ด้วงพันนา
4. เด็กหญิงนวรินทร์  หาญสุรีย์
5. เด็กหญิงพินทุสร  ศิริคำกร
6. เด็กหญิงสุวนันท์  ผิวแดง
7. เด็กหญิงอาทิชา  พร้อมพรั่ง
8. เด็กหญิงอารยา  เด็งแพร
 
1. นายนฤพล  เมนไธสง
2. นางรมณี  รำเพยพล
3. นางสาวอรกัญญา   มีทอง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชิดตา  พงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวสุภาวิดา  กรุงศรี
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 76.7 เงิน 5 1. นางสาวธัญชนก  ศรีวังพล
2. นางสาวธิติยา  จันทะวงค์
3. นางสาวนิภา  เหล่าสิทธิ์
 
1. นางวัชรีย์  เหลืองกระโทก
2. นางสุกัญญา  พักวัน
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 6 1. เด็กชายวิทวัส  สีทัดยศ
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  รัตนวงศ์
 
1. นายอภิรุณห์  ไลไธสง
2. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤชฏากร  ดงแสนสุข
2. เด็กชายภูธเนศ  ทองก้านเหลือง
 
1. นางนงลักษณ์  สหัสรังษีวิทยา
2. นายสุติพงษ์  อมูลราช
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นายนนทกร  ศรีเจริญ
2. นางสาวนิจจารีย์  ภาดี
3. นางสาวพิชชาพร  โพธิรุด
 
1. นางนารีรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นายเผ่า  พันธโคตร
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริวรรณ  อินเทพ
 
1. นายปิยศักดิ์  บุญกล้า