สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 มกราคม

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิตติยาพร  บ้วนนอก
2. เด็กหญิงบุรฑริกา  บุญเพลิง
 
1. นางสาวจรีพร  คำคอน
2. นายสุจินต์  หาญโสภา
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ทานกระโทก
2. เด็กหญิงวรินยา  เทียมทะนงค์
 
1. นางวารุณี  โพธิ์ลักษณ์
2. นางอรวรรณ  ธรรมทอง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.28 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขนิษฐา  พงษ์ด้วง
2. นางสาวบุษยา  ทะกาเรนะ
3. นางสาวปณัฐดา  ทานา
4. นายวีรภัทร  นันททิพรักษ์
5. นายสหรัฐ  สีสูงเนิน
6. นายเลิศฤทธิ์  เศษอาจ
 
1. นายพัสกร  คำโคตร
2. นางปริศนา  คำโคตร
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงพรทิพย์  มิเถาวัลย์
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์  อิสระกูล
 
1. นางวิทชรียา  ทองผาย
2. นายขวัญชัย  หายหัตถี