หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 มกราคม 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 3 ห้อง 305 ชั้น 3 ห้อง 305 29 ม.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 3 ห้อง 305 ชั้น 3 ห้อง 305 29 ม.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.45
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 3 ห้อง 317 ชั้น 3 ห้อง 317 29 ม.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 3 ห้อง 317 ชั้น 3 ห้อง 317 29 ม.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.45
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 1 ห้อง 106 ชั้น 1 ห้อง 106 29 ม.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 1 ห้อง 106 ชั้น 1 ห้อง 106 29 ม.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.45
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 2 ห้อง 221 ชั้น 2 ห้อง 221 29 ม.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 2 ห้อง 221 ชั้น 2 ห้อง 221 29 ม.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.45
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 2 ห้อง 208 ชั้น 2 ห้อง 208 29 ม.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 2 ห้อง 208 ชั้น 2 ห้อง 208 29 ม.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.45
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชัี้น 4 ห้อง 402 ชั้น 4 ห้อง 402 29 ม.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 4 ห้อง 402 ชั้น 4 ห้อง 402 29 ม.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.45
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 4 ห้อง 405 ชั้น 4 ห้อง 405 29 ม.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 4 ห้อง 405 ชั้น 4 ห้อง 405 29 ม.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.45
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 4 ห้อง 407 ชั้น 4 ห้อง 407 29 ม.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 4 ห้อง 407 ชั้น 4 ห้อง 407 29 ม.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.45
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 3 ห้อง 320 ชั้น 3 ห้อง 320 29 ม.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 3 ห้อง 320 ชั้น 3 ห้อง 320 29 ม.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.45
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 2 ห้อง 206 ชั้น 2 ห้อง 206 29 ม.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 2 ห้อง 206 ชั้น 2 ห้อง 206 29 ม.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.45
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 1 ห้องดอกแก้ว 3 ชั้น 1 ห้อง ดอกแก้ว 3 30 ม.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 1 ห้องดอกแก้ว 3 ชั้น 1 ห้อง ดอกแก้ว 3 31 ม.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมดอกแก้ว 30 ม.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 1 ห้อง ประชุมดอกแก้ว ชั้น 1 ห้อง ประชุมดอกแก้ว 31 ม.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง เวทีโรงอาหาร 30 ม.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา โรงอาหาร ชั้น 1 ห้อง โรงอาหาร 31 ม.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา สพป. ปทุมธานี เขต 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต 2 30 ม.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต 2 31 ม.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.45
29 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 2 ห้อง ห้องอเนกประสงค์ชั้น 2 30 ม.ค. 2560 09.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 08.00 น.
30 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Circel ชั้น 1 ห้อง The Circel 31 ม.ค. 2560 10.00 รายงานตัวแข่งขันเวลา 09.00 น.
31 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 2 ห้อง ห้องอเนกประสงค์ชั้น 2 29 ม.ค. 2560 09.00 รายงานตัวแข่งขันเวลา 08.00 น.
32 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 301 30 ม.ค. 2560 09.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 08.00 น.
33 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 301 30 ม.ค. 2560 13.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 12.00 น.
34 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 301 30 ม.ค. 2560 09.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 08.00 น.
35 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 301 30 ม.ค. 2560 13.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 12.00
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 304 30 ม.ค. 2560 09.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 08.00 น.
37 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 304 30 ม.ค. 2560 13.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 12.00
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 304 30 ม.ค. 2560 09.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 08.00 น.
39 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 304 30 ม.ค. 2560 13.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 12.00
40 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 302 30 ม.ค. 2560 09.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 08.00 น.
41 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 302 30 ม.ค. 2560 13.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 12.00
42 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 302 30 ม.ค. 2560 09.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 08.00 น.
43 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 302 30 ม.ค. 2560 13.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 12.00
44 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 303 30 ม.ค. 2560 09.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 08.00 น.
45 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 303 30 ม.ค. 2560 13.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 12.00
46 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 303 30 ม.ค. 2560 09.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 08.00 น.
47 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 303 30 ม.ค. 2560 13.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา12.00
48 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต The Grand ชั้น 3 ห้อง 306 29 ม.ค. 2560 09.00 ให้รายงานตัวแข่งขัน เวลา 08.00 น.
49 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 3 ห้องประชุมคีตศิลป์ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมคีตศิลป์ 29 ม.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45
50 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ชั้น 3 ห้องประชุมคีตศิลป์ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมคีตศิลป์ 29 ม.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.00-12.45


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]