สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 มกราคม 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  สร้อยคำ
 
1. นายสัมพาศ  แวงวรรณ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. นางสาวอรัชพร  วงษ์ใหญ่
 
1. นายสัมพาศ  แวงวรรณ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   เจริญดง
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. นายกริช   ทองนำ
2. นายธนากรณ์   อเนกา
 
1. นายวิศิษย์   ใชญัน
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) 1. เด็กชายศรัทธา    นามจันทร์
2. เด็กชายอภิรักษ์  โจระสา
 
1. นางสาววรรณงาม   มาระครอง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. นายขจรศักดิ์  แก้วโสภา
2. เด็กหญิงยุภาภรณ์  สอนสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์  เพ็ญพร
2. นางสาวอัญชลี  ศรชัย
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80.16 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สีทา
2. เด็กหญิงวิภาดา  สืบสาว
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  การัตน์
 
1. นางมลิวรรณ  ใชญัน
2. นายวิศิษย์  ใชญัน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 69.3 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กชายการันต์  มั่นวงค์
2. เด็กชายคมกริช  อุดมพันธ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  บรรดาตั้ง
4. เด็กหญิงชลิตา  วามะเกษ
5. เด็กหญิงญาณิศา  ธนงค์
6. เด็กชายฐิติวัสส์  ภู่อ่อน
7. นางสาวณัฐฐินันท์  ชมชื่น
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมลาย
9. เด็กชายทรงศักดิ์  สัตยากุล
10. นางสาวทัตสรวง  บุตรราช
11. เด็กชายธีรเมธ  บุญภา
12. เด็กชายนนทวัช  มูลแก้ว
13. เด็กหญิงนันทิพา  จรลี
14. เด็กหญิงนิตยา  บุญภา
15. เด็กหญิงพัชรา  ยงยืน
16. เด็กหญิงพัชรินทร์  กลิ่นลั่นทม
17. เด็กชายพัฒนา  พรมเพ็ญ
18. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แข่งขัน
19. เด็กหญิงพิรยา  แช่มชื่น
20. นางสาวยศวดี  ก้อนนาค
21. เด็กหญิงยุภาพร  ชุดทอง
22. เด็กหญิงรัตนวลี  บัวโรย
23. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไชยสืบ
24. นางสาวลลิตา  หอมทอง
25. เด็กหญิงวริษา  อุดมพันธ์
26. เด็กชายวุฒิชัย  ดวงงาม
27. เด็กหญิงศศิธร  กำเนิดสิงห์
28. เด็กหญิงศิริกัญญา  อุ่นเมือง
29. เด็กชายสายสืบ  บึงอ้อ
30. เด็กหญิงสุภาพร  เคียงวงศ์
31. เด็กชายสุรดิษ  เจริญวงศ์
32. เด็กชายสุริยา  บุญอ่อน
33. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญภา
34. เด็กหญิงอรสา  กาละพันธ์
35. เด็กหญิงอัยลดา  ห้อยไชยสงค์
36. เด็กชายอัษฎาวุธ  ฝึ่งผาย
37. นายอานนท์  จันทรา
38. เด็กหญิงอารียา  กันธบุปผา
39. เด็กชายเจษฎา  รอดทุกข์
 
1. นายวิศิษย์  ใชญัน
2. นายวิรัตน์  จันละดา
3. นางมลิวรรณ  ใชญัน
4. นางปฐมาพร  หมุนสิงห์
5. นางสาวชลธารา  ศิริวงศ์
6. นายคำสอน  แก้วคำศรี
7. นายอนุชิต  ชูช้าง
8. นางสาวธิราพร  กุมแก้ว
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านพะลอง 1. เด็กชายบัญชา  ยุวบุตร
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ไตรงาม
3. เด็กชายพีรพล  สร้อยสาวะ
 
1. นายพรชัย  เกษร
2. นางวันเพ็ญ  เกษร