สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 มกราคม 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94.17 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณิดา  ขุนอินทอง
 
1. นางสาวสิรินันท์  เเก้วปาน
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แพรเขียว
 
1. นางสาวสุจิตรา  ธรรมศิริ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90.38 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐธพงษ์   บุตรอินทร์
2. เด็กหญิงเมขลา  สอนสุภาพ
 
1. นายวรศักดิ์  สีดามล
2. นางสาวกิตต์นภัส  โพธิกุล
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84.33 ทอง 6 1. เด็กชายสงกรานต์  แซ่เฮ้ง
 
1. นางสาวรัตยา  พัทราภรณ์